TÉLÉCHARGER BAIBOLY MALAGASY PDF GRATUITEMENT

Izaho no Andriamanitra Tsitoha; mandehana eo anatrehako, ka aoka ho tsy misy tsiny ianao. Trarantitra ianao, aza an’izany; raha mba mahita fitia eto imasonao aho, dia raiso amin’ny tanako ny zavatra nampanateriko; fa efa nahita ny tavanao aho tahaka ny mahita ny tavan’Andriamanitra, ary efa sitrakao aho. Aoka hahita fitia eto imason’itompokolahy aho. Izaho no Jehovah Izay nitondra anao nivoaka avy tany Oran’ny Kaldeana, mba homeko anao ity tany ity ho lovanao. Inty aho; iza moa ianao, anaka? Chapitre 2 1 Dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy.

Nom: baiboly malagasy pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 33.69 MBytes

Lazao amiko izay ho karamanao. Mpisafo ianareo no marina; 15 dia izao àry no hamantarana anareo: Ny sampany telo dia hateloana. Modia any amin’ny tanin’ny razanao sy any amin’ny havanao; ary makagasy anao Aho. Kanefa raha mba hihaino ahy ihany ianao, dia homeko ny vidin’ny saha; raiso amiko izany, dia haleviko ao ny fatin’ny vadiko. Izao no ataovy, dia ho velona ianareo; fa izaho matahotra an’Andriamanitra:

baiboly malagasy pdf

Tonga ny rahalahinao nanandoka ka nahalasa ny tso-dranonao. Ary nomeny azy ireny, dia nandry taminy izy, ka nanan’anaka taminy ravehivavy. Jereo ange ny lanitra, ka isao ny kintana, raha mahisa azy ianao. Aoka hiangona ny baivoly eny psf lanitra ho eo amin’ny fitoerana iray, ary aoka hiseho ny maina; dia nisy izany.

Ny Baiboly, ny heviteniny

Apetraho eto anatrehan’ny havako sy ny havanao izany, hitsarany antsika roa lahy, naiboly Izao roa-polo taona izao no nitoerako tany aminao; ny ondrivavinao sy ny osivavinao tsy mba namotsotra, ary tsy mba nihinana ny ondrilahy avy tamin’ny ondrinao aho. Aza matahotra, fa efa ren’Andriamanitra ny feon’ny zaza eo amin’ny itoerany.

  TÉLÉCHARGER SKYPE O1 GRATUIT

Manao ahoana izany nofy efa nonofisinao izany? Hitako ny tarehin’ny rainareo, fa tsy baibolh miramirana amiko tahaka ny taloha; fa Andriamanitry ny raiko no efa nomba ahy. Efa nampihomehezin’Andriamanitra aho; izay rehetra mandre baoboly hiara-mihomehy amiko. Angamba efa-polo no ho hita ao.

baiboly malagasy pdf

Omban’Andriamanitra ianao amin’izay re-hetra ataonao; 23 koa ankehitriny ianiano amin’Andriamanitra aho fa tsy hamitaka ahy na jalagasy zanako na ny taranako ianao; fa araka ny soa izay efa nataoko taminao no mba ataovy amiko sy amin’ny tany izay ivahinianao. Fa tsy fantatr’i Jakoba fa Rahely no efa nangalatra azy. Moa zavatra kely va ny nakanao ny vadiko?

Baiboly – Heviteniny – FPMABX

Ka nahoana no nofitahinao aho? Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro voalohany izany.

baiboly malagasy pdf

Dia baivoly mafy an-dralehilahy izy ireo, dia an’i Lota, ka nisesika hamaky ny pddf. Fa efa namidiny izahay sady nohaniny baibloy ny volanay rehetra. Mandehana pdg amin’ny taninao sy ny havanao ary ny tranon’ny rainao hankany amin’ny tany izay hasehoko anao; 2 dia hahatonga anao ho firenena lehibe Aho sady hitahy anao sy hahalehibe ny anaranao; ary ho fitahiana baibboly ianao; 3 ary hitahy izay manisy soa anao Aho, fa hanozona izay manozona anao; ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany.

Izay efa hataon’Andriamanitra no asehony amin’i Farao. Ary dia lasa nankany an-tsaha Esao nitady haza ho entiny. Ankehitriny dia abiboly avy amin’ny taolako sy bainoly avy amin’ny nofoko ity; ity dia hatao hoe vehivavy satria lehilahy malagays nanalana azy. Misotroa, tompokolahy; dia nampidininy faingana ny sininy ho eo an-tànany, ka nampisotroiny ralehilahy. Araka ireo teny ireo no nataon’ilay andevolahinao tamiko, dia nirehitra ny fahatezerany. Indro, eo anoloanao ny taniko; mitoera eo amin’izay tianao.

  TÉLÉCHARGER DISKMAKER X POUR YOSEMITE GRATUITEMENT

Satria nanao izany ianao, koa amin’ny biby fiompy rehetra sy ny bibi-dia rehetra dia ianao no voaozona: Ireo rehetra ireo no zanak’i Ketora. Indro, Jakoba mpanomponao ao aorianay ao. Mandosira hamonjy ny ainao; aza miherika ianao, na mijanona eny amin’ny tany ,alagasy rehetra; mandosira any an-tendrombohitra, fandrao haringana ianao. Ity no efa hitanay; koa fantaro na akanjon’ny zanakao ity, na tsia?

Konkordansa.

Tandremo mba tsy ho entinao miverina any ny zanako. Tompo ô, hovonoinao koa va izay firenena marina? Chapitre 6 1 [Noa sy ny Safo-drano] Ary raha vao nihamaro ny olona tambonin’ny tany ka teraka zazavavy maro, 2 dia hitan’ny zanak’Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavin’ny olona; ka dia nifidy vady ho azy tamin’izy rehetra araka izay tiany izy. Aza ihinananao izany, dia voaozona ny tany noho izay nataonao; fahoriana no hihinanao pdt vokany amin’ny andro rehetra hiainanao.

Baiboly Malagasy

Efa nijangajanga Tamara vinantovavinao; ka indro, efa manan’anaka tamin’ny fijangajangana izy. Chapitre 11 1 [Ny nanaovan’ny olona ilay tilikambo tao Babela, sy ny nanorokoroan’Andriamanitra ny fitenin’ny olona] Ary ny tany rehetra dia iray fanononana sy iray fiteny.

Ho ato amiko no halehanao; fa ny dodaiman’ny zanako no efa nakaramako anao tokoa.

Start the discussion

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *